Ook kunt u premie (subsidie) krijgen. Voor uw schilderwerken het word ook schilder bedrijfs premie genoemd.

Tijd om uw huis of bedrijf te schilderen waneer het tijd is om uw huis of bedrijf te schilderen kunt u het best even voorbereiden wanneer dat het beste kan gebeuren dat is niet enkel alleen omdat u ook ruimte in uw agenda moet vinden, maar het kan u ook geld besparen.

Het is namelijk onder bepaalde omstandigheden mogelijk om een subsidie om het huis of bedrijf te schilderen te krijgen.

Voor de meeste mensen gaat dit op en dat betekent dat ook u waarschijnlijk recht hebt op de subsidie om het huis te schilderen.

Wat houdt dit precies in? U betaalt voor het schilderen van uw woning in dit geval slechts 6% BTW. De subsidie houdt dus een verlaging in van het normale BTW tarief van 21% naar 6%. In ieder geval kunt u hier in 2020 gebruik van maken.

Ook alle handelingen die nodig zijn voor de schilders werkzaamheden en de gebruikte materialen vallen onder de subsidie om het huis te schilderen.

Facturen

De facturen mogen op de datum van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.                                                                                                                 Men moet per categorie voor min. 2.500,- euro (exclusief btw) aan facturen kunnen voorleggen. Per aanvraag mag u maximaal uit 2     categorieën van werken facturen indienen.                                                                                                                                                                             U mag facturen voorleggen van zowel werk van een aannemer als van materiaal inkopen en voor werken die u zelf hebt uitgevoerd.               Voeg een kopie van uw facturen aan uw dossier.                                                                                                                                                                     Bewaar uw originele facturen steeds tot uw dossier volledig is afgerond.                                                                                                                       De Werkzaamheden die in aanmerking komen zijn verdeeld in 4 categorieën.                                                                                                           Om in aanmerking te komen voor een renovatiepremie voor uw schilder werkzaamheden vanaf 1 december 2018 spreekt men over 4 categorieën.
Per categorie dient u voor minimum 2500,-(exclusief btw) aan facturen kunnen voorleggen. Voor de eerste drie categorieën geldt een maximum van 3750,- euro per categorie en voor de vierde categorie heeft men geen maximum bedrag.                                                                   Uw schilder werkzaamheden aan uw buitenschrijnwerk valt onder categorie 1. Voor uw schilder werkzaamheden dient u minimaal 2500,- euro aan facturen te kunnen voorleggen met een maximumbedrag van 3750,- euro aan facturen.

Aanvraag door bewoner:

● Per aanvraag kunt u uit maximum twee categorieën van werken facturen indienen.
● Voor elke categorie kunt u ook maar één keer een aanvraag doen.
● U kunt als persoon en per woning slechts twee keer
● De tweede renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 na de eerste aanvraag indienen

Aanvraag door verhuurder:

● U als verhuurder mag twee aanvragen indienen, maar u mag ook in één aanvraag werken uit vier categorieën, u kunt dan natuurlijk geen tweede aanvraag meer indienen.
● Voor elke categorie kunt u maar één keer een aanvraag indienen.
● U kunt als persoon en per woning 1 of 2 keer een renovatiepremie ontvangen per 10 jaar.
● Stel u vraagt uw tweede renovatiepremie kunt ten vroegste één jaar en ten laatste twee jaar na de eerste aanvraag indienen. LET OP: U kunt geen aanvraag meer indienen in de laatste drie jaar van het huur contract.

Heeft u of uw woning in de voorbije 10 jaar een renovatiepremie (oud systeem), dan kunt u pas na 10 jaar opnieuw een renovatiepremie aanvraag indienen (volgens nieuw systeem, bestaande uit twee premies) aanvragen.
Wilt u weten of er voorbije jaren voor uw huidige woning renovatiepremie is ontvangen?, voor deze informatie verwijs ik uw naar Wonen-Vlaanderen.

Procedure renovatiepremie voor u is het belangrijk om de volgende punten verder in acht neemt.

● Na de uitvoering van schilder werkzaamheden en u beschikt over de nodige facturen.
● U behoort woonachtig te zijn in de woning of u verhuurt het aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) voor tenminste voor 9 jaar.

Wilt u voor een tweede keer een renovatiepremie aanvragen?, dan dient u het volgende in acht te nemen;

● Ten vroegste één jaar na de eerste aanvraag
● En ten laatste twee jaar na de eerste aanvraag.

Om de renovatiepremie aan te vragen, verwijs ik u naar de website:
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoe-de-nieuwe-vlaamse-renovatiepremie-aanvragen-0

Renovatiepremie hoe en wanneer?

De renovatiepremie is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen, om woningen bij tijdig te laten onderhouden en koppelbazen/zwartwerkers tegen te werken in Vlaamse Gewest.

Voor u is het belangrijk of uw schilder werkzaamheden aan uw schrijnwerken in aanmerking komen voor een renovatiepremie. U kunt een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder uit Vlaamse Gewest. Indien u aan de volgende waarden voldoet;

● De uitbetaling

De uitbetaling gebeurd binnen een termijn van 12 maanden na het indienen van de aanvraag.Een ontvangstbevestiging dus de beslissing volgt binnen 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag.

Premiebepalingen 20% of 30 %

Het bedrag van uw renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen(excl.btw) en is voor de twee aanvragen samen maximaal 1

-Bent u meerderjarig en de woning bewoont als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht zoals; eigendomsrecht, vruchtgebruik (=recht om in de woning te wonen, maar geen eigenaar bent), erfpacht, opstal, recht van gebruik en bewoning en erfdienstbaarheid.
(De naakte eigendom, eigenaar maar geen recht om in de woning te wonen bv. Wegens vruchtgebruik is een zakelijk recht). Als meerderjarige medebewoner ondertekent u mee de aanvraag en moet u ook aan de inkomens- en eigendom,s voorwaarden voldoen.

Uitzondering: inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de bewoner(s) zijn geen aanvrager, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning.

– Bent u verhuurder dan is het belangrijk dat u de woning voor minstens 9 jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Let op: de inkomensvoorwaarde geldt niet als u uw woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

Om in aanmerking te komen voor een renovatiepremie behoort u te voldoen aan de volgende inkomens voorwaarden.

-Uw inkomen en eventueel de inkomen van uw partner mogen niet meer bedragen dan:
A) 41.440,- euro voor alleenstaanden zonder persoon ten lasten
B) 59.200,- euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3320,- euro per extra persoon ten laste
C) 59.200,- euro voor gehuwden en wettelijke of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3320,- euro per persoon ten laste

Als u uw aanvraag in 2020!doet, kijkt men dus naar uw inkomen van 2019 (aanslagjaar 2019).
Hierbij gaat het om het gezamenlijk belastbaar inkomen, dat u vindt op uw aanslagbiljet.
De inkomens van alle meerderjarige bewoners tellen mee, behalve dat van meerderjarige (klein)kinderen of (groot)ouders die geen zakelijk recht hebben op de woning. Van inwonende meerderjarige kinderen of ouders die wel een zakelijk recht hebben op de woning, telt het inkomen dus ook mee.

Personen ten laste zijn:
a) kinderen jonger dan 18 jaar
b) kinderen van 18 jaar of ouder voor wie u kinderbijslag of wezen toelage ontvangt
c) een inwonende ernstig gehandicapte (66 % of meer), met een geldig attest van handicap. De lijst van de geldige attesten kunt u krijgen bij Wonen-Vlaanderen.

Woning

Als u aan de inkomensvoorwaarden voldoet, dient u verder te kijken naar de leeftijd van uw woning. Is uw woning 25 jaar of ouder en is hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting van uw gezin of voor u als alleenstaande. Voor informatie over de leeftijd van uw woning kunt u terecht bij de gemeente waar de woning is gevestigd.

Appartement

Ook uw appartement komt in aanmerking voor een renovatiepremie. Elke bewoner uit Vlaamse Gewest komt in aanmerking voor een renovatiepremie als u aan de voorwaarden voldoet en u dient apart een aanvraag in. Werkzaamheden aan gemeenschappelijke delen kunnen tevens in aanmerking komen, u bent verantwoordelijk, slechts voor het gedeelte van de totale kosten dat u dient te betalen volgens de vastgelegde verdeelsleutel.

Kamers en studentenkamers

Kamers en studentenkamers Beiden komen niet in aanmerking voor renovatiepremie.

Let op: Vanaf 1 januari 2020 moet het gebouw minstens 30 jaar oud zijn, indien u voor de eerste keer een renovatiepremie indient.
Vraagt u een tweede categorie aan van de renovatiepremie, dan geldt de oude voorwaarde van 25 jaar of ouder.

Eigendom

U als bewoner en uw eventuele partner mogen naast de woning waarvoor u de renovatiepremie, geen andere woning, kamer woning of studentenhuis volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. Op de aanvraagdatum of tijdens de periode van 3 jaar voor uw aanvraag. U mag wel de naakte eigendom van een woning hebben of een bouwgrond. Hierop zijn enkele uitzonderingen:

Het andere goed is op de aanvraagdatum gesloopt en de aanvrager heeft op de aanvraagdatum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik
De andere woning is op de aanvraagdatum vervreemd (bv verkocht) en de aanvrager bewoonde het tot hij verhuisd is naar de woning waarvoor hij de renovatiepremie aanvraagt
De ander woning werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard en komt dus niet meer in aanmerking voor bewoning en de aanvrager was de laatste bewoner ervan.Voor de verhuurder, die de woning verhuurt voor 9 jaar aan een SVK, gelden geen eigendomsvoorwaarden.

Extra korting pakken

 Als u slim bent dan kijkt u of er een schilder bij u in de buurt ook kortingen aanbiedt in de winter. U ontvangt daarmee eigenlijk een extra subsidie, want u krijgt de subsidie van de belasting en een extra korting van de schilder. Tijdens de winter hebben schilders namelijk vaak te weinig werk. Om deze reden willen zij opdrachtgevers stimuleren om toch schilderwerk uit te laten voeren. U kunt op deze website de juiste aanvraagformulier downloaden voor uw gemeente. Nadat u de e aanvraagformulier naar behoefte heeft ingevuld en de benodigde documenten heeft toegevoegd. Kunt u het naar de desbetreffende kantoor opsturen.

Wilt u het goedkoper 

u kunt altijd offertes aanvragen en de prijzen vergelijken. Dat kan u veel geld besparen. De offertes zijn gratis en u zit nergens aan vast.en in de winter kunt u extra korting krijgen.