Voor wie in België woont of werkt is het belangrijk om te weten hoeveel de BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) bedraagt. In België gelden namelijk drie tarieven, 21, 12 en 6 procent.

Tarief BTW

Het normale tarief ligt in België op de 21 procent. Dit tarief is het standaard tarief dat van toepassing is op de meeste artikelen. Het laagste tarief is, 6 procent. Dit tarief geldt voor de basisbehoeften zoals landbouwproducten, bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, boeken en tijdbladen. Een tussen tarief bestaat ook, die bedraagt 12 procent BTW. Dit zijn meestal goederen of diensten waarvan het gebruik gestimuleerd wordt, maar niet onder de basisbehoeften vallen. Voorbeelden hiervan zijn margarine, sociale woningbouw en sommige energiebronnen. Opvallend is dat er in België eigenlijk ook een vierde tarief geldt. Men betaalt namelijk geen BTW over de kranten. Dit is dus eigenlijk een tarief van 0 procent.

Toepassing van de btw

Het is voor u als consument belangrijk om te weten wanneer uw schilder werkzaamheden u 6%  BTW gaan kosten en wanneer er een verlegging plaatsvindt naar 21% btw. De 12% tarief is het ondergeschoven kindje van de overheid tevens irrelevant tarief voor uw prive schilder werkzaamheden. Maar ik ga u verder in het verhaal uitleggen wanneer 12% btw wordt toegepast.

Wanneer u uw voordeel wilt behalen met de btw verlaagd tarief (6%), adviseren wij u eerst een schilder te kiezen welk daadwerkelijk geregistreerd staat als zelfstandige aannemer overeenkomstig de artikelen 400 en 401 van het Wetboek der inkomsten belastingen 1992. U kunt als consument de aannemer controleren via de website hhtp://www.socialsecurity.be. Indien de aannemer niet is geregistreerd moet het normaal tarief van 21% worden toegepast. En dat betekent voor u, in de meeste situaties dat u wegkomt een verantwoording van 15 tot 35 % van de afgesproken bedrag. Maar ik raad u dit als strengste af omdat uw klus eerder voor zorgen zal zorgen dan dat het uw woning opfleurt.

Nadat alles gecontroleerd is en de aannemer staat geregistreerd, stelt u samen met de aannemer een aannemingscontract c.q. een attest op. Deze overeenkomst biedt u als consument uitkomst bij een geschil. De rechter zal comform overeenkomst en volgens regel en wetgeving vonnis uitspreken. Voor u zal dit betekenen dat de tarief van 6% van toepassing blijft maar, wel medeverantwoordelijk bent en daar ook verantwoording dient over af te leggen vaak wordt er verantwoordingspercentages genoemd van 15 tot wel 35 % eigen verantwoording bij werkzaamheden van 25.000 euro of meer. Om de bovengenoemde scenario voor te zijn adviseer ik u een geregistreerde aannemer.
Attest (Mede contractant)
Voor de facturering volgens het systeem van mede contractant moet de belastingplichtige en zeker de aannemer voor de werken bij schilder werkzaamheden nooit BTW aanrekenen op de factuur. Op de factuur wordt noch het BTW- tarief noch het bedrag van de verschuldigde BTW vermeld. Daarom moet op de factuur de volgende vermelding worden opgenomen: “Belasting te voldoen door de mede contractant, koninklijk besluit nr. 1, art. 20”. In de overeenkomst wordt u genoemd als mede contractant. Tijdens de aangifte voor de belastingdienst vult u het bedrag van 6% in bij het rubriek BTW. VB 1500 euro + 6% btw=1590,- euro dus uw verschuldigde btw is 90,- euro.
Wanneer er sprake is van 50% prive ruimte en 50% beroepsruimte onder 1 dak dient u de tweede basisregel in acht te nemen. U kunt voor de prive ruimtes zoals keuken of badkamer rekenen met 6% BTW maar voor het beroepsgedeelte behoort u het hoge tarief van 21% toe te passen. Wanneer u het overkoepelende deel van het pand wilt laten schilderen zoals de buitenschrijndeel dient u 21% BTW in acht te nemen. Dit houdt voor u in dat het lage btw tarief van 6% komt te vervallen. Het goede nieuws is, indien prive-aanwending overheersend is wordt het tarief 6% eenvormig toegepast.
Verder in het kort wil ik u het 12% BTW tarief uitleggen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen woningen en werken in onroerende staat aan die woningen voor sociale huisvesting worden gefactureerd met 12% btw. In de wet is sociale huisvesting een breed begrip en voor de juiste informatie zou ik u willen verwijzen naar uw gemeente of provincie.

 Zelfstandige

Als u een bedrijf heeft dat gevestigd is in België of u woont er kan het zijn dat er een bijzondere regeling is voor BTW. Zo hoeft u als  u het buitenland goederen of diensten levert niet altijd BTW te rekenen. Omgekeerd hoeft u ook niet altijd BTW te betalen aan bedrijven die niet in hetzelfde land zijn gevestigd als uw onderneming. Soms zijn de regelingen behoorlijk ingewikkeld. Het is verstandig u daarvan op de hoogte te stellen, door te informeren bij de Belgische belastingdienst.
Btw regeling 6%-12%-21% woningen 5 jaar of ouder.

 Premies

Ook kunt u premie (subsidie) krijgen voor uw schilder werken het word ook schilder bedrijf premie genoemd.
De premiepercentages en variabelen worden 1 keer per jaar vastgesteld door BPF. Het kan echter voorkomen dat er in de loop van het jaar een wijziging plaatsvindt. u kunt voor al uw werkzaam heden subsidie aan vragen
Tijd om uw huis of bedrijf te schilderen.Wanneer het tijd is om uw huis of bedrijf te schilderen kunt u het best even voorbereiden wanneer dat het beste kan gebeuren. Dat is niet enkel en alleen omdat u ook ruimte in uw agenda moet vinden, maar het kan u ook geld besparen.

Het is namelijk onder bepaalde omstandigheden mogelijk om een subsidie om het huis of bedrijf te schilderen te krijgen. Voor de meeste mensen gaat dit op en dat betekent dat ook u waarschijnlijk recht hebt op de subsidie om het huis te schilderen. Wat houdt dit precies in? U betaalt voor het schilderen van uw woning in dit geval slechts 6% BTW. De subsidie houdt dus een verlaging in van het normale BTW tarief van 21% naar 6%. In ieder geval kunt u hier in 2018 gebruik van maken.Ook alle handelingen die nodig zijn voor de schilders werkzaamheden en de gebruikte materialen vallen onder de subsidie om het huis te schilderen.

Renovatiepremie hoe en wanneer?

De renovatiepremie is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen, om woningen bij tijdig te laten onderhouden en koppelbazen/zwartwerkers tegen te werken in Vlaamse Gewest. Voor u is het belangrijk of uw schilder werkzaamheden aan uw schrijnwerken in aanmerking komen voor een renovatiepremie. U kunt een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder uit Vlaamse Gewest. Indien u aan de volgende waarden voldoet;-Bent u meerderjarig en de woning bewoont als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht zoals; eigendomsrecht, vruchtgebruik (=recht om in de woning te wonen, maar geen eigenaar bent), erfpacht, opstal, recht van gebruik en bewoning en erfdienstbaarheid.
(De naakte eigendom, eigenaar maar geen recht om in de woning te wonen bv. Wegens vruchtgebruik is een zakelijk recht). Als meerderjarige medebewoner ondertekent u mee de aanvraag en moet u ook aan de inkomens- en eigendom,s voorwaarden voldoen.

Uitzondering:

inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de bewoner(s) zijn geen aanvrager, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning.

– Bent u verhuurder dan is het belangrijk dat u de woning voor minstens 9 jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Om in aanmerking te komen voor een renovatiepremie behoort u te voldoen aan de volgende inkomens voorwaarden.

-Uw inkomen en eventueel de inkomen van uw partner mogen niet meer bedragen dan:
a) 41.440,- euro voor alleenstaanden zonder persoon ten lasten
b) 59.200,- euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3320,- euro per extra persoon ten laste
c) 59.200,- euro voor gehuwden en wettelijke of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3320,- euro per persoon ten laste

Als u uw aanvraag in 2018 doet, kijkt men dus naar uw inkomen van 2017 (aanslagjaar 2017).
Hierbij gaat het om het gezamenlijk belastbaar inkomen, dat u vindt op uw aanslagbiljet.
De inkomens van alle meerderjarige bewoners tellen mee, behalve dat van meerderjarige (klein)kinderen of (groot)ouders die geen zakelijk recht hebben op de woning. Van inwonende meerderjarige kinderen of ouders die wel een zakelijk recht hebben op de woning, telt het inkomen dus ook mee.

Personen ten laste zijn:
a) kinderen jonger dan 18 jaar
b) kinderen van 18 jaar of ouder voor wie u kinderbijslag of wezen toelage ontvangt
c) een inwonende ernstig gehandicapte (66 % of meer), met een geldig attest van handicap. De lijst van de geldige attesten kunt u krijgen bij Wonen-Vlaanderen.

Let op: de inkomensvoorwaarde geldt niet als u uw woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

Woning

Als u aan de inkomsten voorwaarden voldoet dient u verder te kijken naar de leeftijd van uw woning. Is uw woning 25 jaar of ouder dan is bestemd voor de huisvesting of eigenaar,en. Over de leeftijd van uw woning kunt u bij de gemeente in uw vestiging informeren.

Appartement

Ook uw appartement komt in aanmerking voor een renovatiepremie. Elke bewoner uit Vlaamse Gewest komt in aanmerking voor een renovatiepremie als u aan de voorwaarden voldoet en u dient apart een aanvraag in. Werkzaamheden aan gemeenschappelijke delen kunnen tevens in aanmerking komen, u bent verantwoordelijk, slechts voor het gedeelte van de totale kosten dat u dient te betalen volgens de vastgelegde verdeelsleutel.

Kamers of studentenkamers

Kamers en studentenkamers Beiden komen niet in aanmerking voor renovatiepremie. Let op: Vanaf 1 januari 2018 moet het gebouw minstens 30 jaar oud zijn, indien u voor de eerste keer een renovatiepremie indient.
Vraagt u een tweede categorie aan van de renovatiepremie, dan geldt de oude voorwaarde van 25 jaar of ouder.

Eigendom

U als bewoner en uw eventuele partner mogen naast de woning waarvoor u de renovatiepremie, geen andere woning, kamer woning of studentenhuis volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. Op de aanvraagdatum of tijdens de periode van 3 jaar voor uw aanvraag. U mag wel de naakte eigendom van een woning hebben of een bouwgrond. Hierop zijn enkele uitzonderingen:

● Het andere goed is op de aanvraagdatum gesloopt en de aanvrager heeft op de aanvraagdatum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik
● De andere woning is op de aanvraagdatum vervreemd (bv verkocht) en de aanvrager bewoonde het tot hij verhuisd is naar de woning waarvoor hij de renovatiepremie aanvraagt
● De ander woning werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard en komt dus niet meer in aanmerking voor bewoning en de aanvrager was de laatste bewoner ervan. Voor de verhuurder, die de woning verhuurt voor 9 jaar aan een SVK, gelden geen eigendomsvoorwaarden.

Facturen

● De facturen mogen op de datum van de aanvraag max. 2 jaar oud zijn
● U moet per categorie voor min. 2.500,- euro (excl.btw) aan facturen kunnen voorleggen. Per aanvraag mag u maximaal uit 2 categorieën van werken facturen indienen.
● U mag facturen voorleggen van zowel werken uitgevoerd door een aannemer als van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd.
● Voeg een kopie van uw facturen aan uw dossier
● Bewaar uw originele facturen steeds tot uw dossier volledig is afgerond.

De Werkzaamheden die in aanmerking komen zijn verdeeld in 4 categorieën.

Om in aanmerking te komen voor een renovatiepremie voor uw schilder werkzaamheden vanaf 1 december 2017 spreekt men over 4 categorieën.
Per categorie dient u voor minimum 2500,-(excl.btw) aan facturen kunnen voorleggen. Voor de eerste drie categorieën geldt een maximum van 3750,- euro per categorie en voor de vierde categorie heeft men geen maximum bedrag.

Uw schilder werkzaamheden aan uw buitenschrijnwerk valt onder categorie 1. Voor uw schilder werkzaamheden dient u minimaal 2500,- euro aan facturen te kunnen voorleggen met een maximumbedrag van 3750,- euro aan facturen.

Aanvraag door bewoner:

● Per aanvraag kunt u uit maximum twee categorieën van werken facturen indienen.
● Voor elke categorie kunt u ook maar één keer een aanvraag doen.
● U kunt als persoon en per woning slechts twee keer
● De tweede renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 na de eerste aanvraag indienen

Aanvraag door verhuurder:

● U als verhuurder mag twee aanvragen indienen, maar u mag ook in één aanvraag werken uit vier categorieën, u kunt dan natuurlijk geen tweede aanvraag meer indienen.
● Voor elke categorie kunt u maar één keer een aanvraag indienen.
● U kunt als persoon en per woning 1 of 2 keer een renovatiepremie ontvangen per 10 jaar.
● Stel u vraagt uw tweede renovatiepremie kunt ten vroegste één jaar en ten laatste twee jaar na de eerste aanvraag indienen. LET OP: U kunt geen aanvraag meer indienen in de laatste drie jaar van het huur contract.

Heeft u of uw woning in de voorbije 10 jaar een renovatiepremie (oud systeem), dan kunt u pas na 10 jaar opnieuw een renovatiepremie aanvraag indienen (volgens nieuw systeem, bestaande uit twee premies) aanvragen.
Wilt u weten of er voorbije jaren voor uw huidige woning renovatiepremie is ontvangen?, voor deze informatie verwijs ik uw naar Wonen-Vlaanderen.

Procedure renovatiepremie

Voor u is het belangrijk om de volgende punten verder in acht neemt.

● Na de uitvoering van schilder werkzaamheden en u beschikt over de nodige facturen.
● U behoort woonachtig te zijn in de woning of u verhuurt het aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) voor tenminste voor 9 jaar.

Wilt u voor een tweede keer een renovatiepremie aanvragen?, dan dient u het volgende in acht te nemen;

● Ten vroegste één jaar na de eerste aanvraag
● En ten laatste twee jaar na de eerste aanvraag.

Om de renovatiepremie aan te vragen, verwijs ik u naar de website:
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoe-de-nieuwe-vlaamse-renovatiepremie-aanvragen-0

U kunt op deze website de juiste aanvraagformulier downloaden voor uw gemeente. Nadat u de e aanvraagformulier naar behoefte heeft ingevuld en de benodigde documenten heeft toegevoegd. Kunt u het naar de desbetreffende kantoor opsturen.